ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලන සංස්කෘතියට නව අංගයක් එකතු කරමින් ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් විසින් එළි දක්වා ඇති ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයන් මහජනතාවගේ පරිශීලනය සඳහා පහසුවක් වන පරිදි විවිධ ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ වෙන්කර මෙහි දක්වා ඇත.