Youth Parliamentarian

Youth Parliamentarian

තරුණ කඳවුර සාර්ථකව අවසන්

තරුණ නායකයින් සවිබලගැන්වීම වෙනුවෙන් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරන ලද දෙදින කඳවුර අද (11) සාර්ථකව අවසන් කෙරින. දිවයින පුරා විසිරී සිටින යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්...

තරුණ නායකයින්ගේ නේවාසික කඳවුර ඇරඹේ

තරුණ නායකයින් බලගැන්වීම වෙනුවෙන් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දෙදින නේවාසික කඳවුර අද (10) බණ්ඩාරගම සර්වෝදය උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේදී ආරම්භවිය. මෙම නේවාසික කඳවුර...

තරුණ නායකයින් වෙනුවෙන් දෙදින නේවාසික කඳවුරක්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන තරුණ නායකයින් සවිබලගැන්වීමේ කඳවුරක් ඔක්තෝබර් 10 - 11 දෙදින පුරා පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම කඳවුර සඳහා යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය...
 Smiley face