පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ දෙවන වැඩමුලුව අද

පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් පුහුණු කිරීම වෙනුවෙන් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය හා එක්ව දියත් කරන වැඩමුලු මාලාවේ දෙවැන්න අද (28) මොරටුවේදී...

පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් වෙනුවෙන් වන මීළග වැඩමුලුව මොරටුවේදී

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් සිදුකරන පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් පුහුණු කිරීමේ මීළඟ වැඩමුළුව ඔක්තෝබර් 28 හා 29 දෙදින තුළදී පැවැත්වීමට...

තරුණ නායකයින් වෙනුවෙන් වන මීලග වැඩමුලුව හෙට බදුල්ලේදී

තරුණ දේශපාලන නායකයින් සවිබලගැන්වීම හා නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීමට අදාල වැඩමුලු මාලාවේ සිව්වැන්න එළඹෙන ඔක්තෝබර් 20 වනදා මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයවීමෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය. යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව...
 Smiley face