මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක් තුළ ජනතා පරමාධිපත්‍ය නිසිලෙස ක්‍රියාත්මකවීමට නම් ජනතාව විසින් පත්කර යවන ලද ජනතා නියෝජිතයින් පොදු මහ ජනතාව සෑහීමකට පත්වන අයුරින් කටයුතු කල යුතුය....
 Smiley face