හොඳ මන්ත්‍රීවරුන් තෝරාගැනීම ජනතාවගේත් වගකීමක් – මැ.කො සභාපති