මන්ත්‍රී සාමූහිකය හා ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලය අතර එකඟතා රැසක්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ පිරිසිදු දේශපාලනයක් සඳහා වන මන්ත්‍රී සංසදය හා ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ ඒකකය අතර පාර්ලිමේන්තු වාදවිවාදවලදීත්, නීති හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදීත් පළදායී ලෙස දායක වීම සඳහා අවැසි දත්ත හා තොරතුරු සපයා ගැනීමට අදාළ එකගතා ගිවිසුමක් පසුගිය දා අත්සන් කරන ලදි.

එම ක්‍රියාවලියේ දිගුවක් ලෙස එහි ඉදිරි වැඩපිළිවෙල සැළසුම් කිරීම සඳහා වන සාකච්ඡාවක් 2018.10.02 වන දින ප.ව. 6.30 ට බත්තර මුල්ල, වොර්ටස් ඒජ් හෝටලයේදී පවත්වන ලදි. මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයවීමෙන් සිදු කරනු ලද මෙම සාකච්ඡාව සඳහා පිරිසිදු දේශපාලනයක් සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමූහිකයේ මන්ත්‍රීවරුන් සහ ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ ඒකකයට අයත් ආචාර්ය, මහාචාර්යවරුන් පිරිසක් ද සහභාගී විය. දැනට සිදුවන පාර්ලිමේන්තු වාද විවාද වෙනුවට විද්‍යාත්මක දත්ත හා ගෝලීය ප්‍රවණතා ද සැළකිල්ලට ගනිමින් පාර්ලිමේන්තු වාද විවාදවලදී මෙන්ම ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී පර්යේෂණාත්මක දත්ත හා තොරතුරු අනුකූලව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මෙමගින් ඉඩ ප්‍රස්ථා ලැබීම පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක්විය.

විශේෂයෙන්ම දැනට රටක් ලෙස අප මුහුණ දී සිටින ගැටළු සඳහා පිළියම් සෙවීමේදී එවැනි ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව සිදු කර ඇති සමීක්ෂණ හා පර්යේෂණ ආදිය ද ඉවහල් කර ගතහැකි ආකාරය ද දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන ලදි.

ඒ අනුව දෙපාර්ශ්වය විසින් මතු දැක්වෙන එකගතා ඇතිකර ගන්නා ලදි.

1.On call system මගින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමුහිකයේ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු වාද විවාද හා වෙනත් රූපවාහිනී නාලිකා සමග සිදුකරන වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය දත්ත හා තොරතුරු ලබාදීම
2.මාස 2 ට වරක් රැස්වී කලින් යෝජනා කරනු ලබන මාතෘකාවන් පිළිබදව ගෝලීය ප්‍රවණතා ද සැළකිල්ලට ගනිමින් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කිරීම
3.මන්ත්‍රී සාමූහිකය යෝජනා කරනු ලබන තත්ත්කාලීනව සාකච්ඡාවලට බදුවන් වන මාතෘකාවන් පිළිබදව ක්ෂණිකව සාකච්ඡා සැළසුම් කිරීම
4.සෑම වසරකදීම මැයි මාසයේදී අය වැය යෝජනා ඵලදායී දිශානතියකට යොමුකර ගැනීමේ අරමුණින් යුතුව අයවැයට අදාළ දත්ත තොරතුරු හා යෝජනා පිළිබදව විශ්ලේෂණාත්මක සාකච්චා සැළසුම් කිරීම
5.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමූහිකයට වැදගත් වේ යැයි හැගෙන යාවත්කාලීන වූ තොරතුර් ඇතුලත් News Letter එකක් සකස් කර මන්ත්‍රීවරුන්හට ලබාදීම
6.යම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට තම විෂය පථයට හෝ බල ප්‍රදේශයට බලපාන්නා වූ ගැටළුවක් පිළිබදව විධිමත් අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් එම සමීක්ෂණ කටයුත්ත වෙනුවෙන් ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සමීක්ෂණ ඒකකයේ මානව සම්පත ලබාදීම

මෙකී උත්සාහය සාර්ථක වීම තුළ දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ දක්නට ලැබෙන හර සුන් විවාද වෙනුවට වඩා දියුණු දැක්මක් සහිත විද්‍යාත්මක දත්ත මත පදනම් වූ ඵලදායී විසදුම් යෝජනා කරන වාදවිවාද දක්නට ලැබෙනු ඇතැයි මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය විශ්වාසය පළකරයි.

LEAVE A REPLY