පිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුම උතුම් අරමුණක් ඇතිව දියත් කරන්නක් – අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

පිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුම උතුම් අරමුණක් ඇතිව දියත් කරන්නක් – අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

LEAVE A REPLY