පිරිසිඳු දේශපාලනයක් සදහාවූ මන්ත්‍රී එකමුතුවෙහි සම්මුඛ සාකච්ඡා සාර්ථකව ඉදිරියට

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය හා එක්ව පිහිටුවාගත් පිරිසිඳු දේශපාලනයක් සදහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකමුතුවෙහි මන්ත්‍රීවරුන් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡා සිදුකිරීමේ වැඩසටහන මේ වන විට සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

ඒ අනුව මේ වන විට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පා.ම තාරක බාලසූරිය මහතා, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පා.ම හේෂා විතානගේ මහතා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ආශුබෝධ මාරසිංහ මහතා, මාතලේ දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පා.ම රෝහිණි කුමාරි විජේරත්න, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පා.ම මයිල්වාගනම් තිලකරාජා යන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබාගෙන ඇත.

එම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලදී එම අංශ ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් එම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් ලබාගැනීම සිදුකල අතර එම සම්මුඛ සාකච්ඡා ඉදිරියේදී මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ නිල වෙබ් අඩවියෙහි http://cleanpolitics.lk/ පලකිරීමට නියමිතය.

මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡා මෙහෙයවීම මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් රයිට්ස් නව් කලෙක්ටිව් ෆො ඩිමොක්‍රසි ආයතනය විසින් සිදුකරනු ලබයි.

[poll id=”3″]

LEAVE A REPLY