මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයෙන් යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් වැඩමුලුවක්

මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය, ජාතික තරුණ සේවා සභාව හා ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරන ලද යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් බලගැන්වීමේ වැඩමුළු මාලාවක් පසුගිය දින කිහිපයේදී ජාතික තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වින.

පසුගිය ජූනි 04, 09, 10 හා 11 යන දිනවලදී පැවැත්වුණු එම වැඩමුලු වෙනුවෙන් සහභාගීවූ යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඒ සඳහා මහත් උනන්දුවකින් සහභාගිවූ අතර ඔවුන්ට නායකත්ව වර්ධනය කරගැනීමට අදාලව දේශන හා ප්‍රායෝගික අභ්‍යාසයන් කිහිපයකම නිරතවීමට එහිදී හැකිවිය.
ස්වාධීන් කොමිෂන් සභාවන්හි කාර්යභාරය, තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත, අල්ලස හා දූෂණය පිටුදැකීමෙහිලා යෞවනයන්ගේ කාර්යභාරය, නායකත්ව පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් එහිදී සහභාගීවූ යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දීර්ඝ වශයෙන් දැනුවත් කල අතර සහභාගීවූ එම මන්ත්‍රීවරුන් පැවසූයේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ සාධනීය වෙනසක් ඇතිකරලීමෙහිලා ක්‍රියාත්මකව පවතින මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අරභයා මෙවන් පුහුණු වැඩමුළුවක් දියත් කිරීමට ඉතා අගය කරන බවයි.

LEAVE A REPLY