ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රති‍ශෝධන ආකෘතිපත්‍ර ලැබී නොමැති නම් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගෙන් විමසන්න

2016 වසරට අදාල ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන ක්‍රියාවලිය් මේ වන විට ආරම්භකොට ඇති බැවින් ඒ වෙනුවෙන් වන ආකෘති පත්‍ර ජූනි මස මුල් සතිය වන විටද ලැබී නොමැති නම් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගෙන් විමසීමක් කරන ලෙස පැෆ්රල් සංවිධානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

දැනටමත් එම ආකෘති පත්‍ර ලැබී ඇති ඡන්දදායකයින් එම ආකෘති පත්‍ර පුරවා ග්‍රාම නිලධාරීන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි පැෆ්රල් විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටආරච්චි මහතා ඉල්ලා සිටින්නේ.
පැෆ්රල් සංවිධානය විසින් ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනයට අදාල දැනුවත් කිරීම් මේ වන විටත් ආරම්භකොට ඇති අතර අද දිනයේදීත් එහි එක් වැඩසටහනක් අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වෙමින් ඇත.

LEAVE A REPLY